Σύνδεση

Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας Βοήθεια για Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας

Είναι η πρώτη σας φορά εδώ;

Estudiantes
Para ingresar a tu curso, primero debes crear tu clave y contraseña, para ello te pedimos te registres dando clic en el botón «Comience ahora creando una nueva cuenta» debajo.
1. Completa el formulario con tus datos.
2. Tu Nombre de Usuario será tu número de cuenta.
3. Tu Contraseña configúrala con caractéres alfanuméricos (letras,guiones bajos y números)
4. El sistema enviará a tu correo una confirmación, acéptala.
5. Selecciona el curso.

Docentes
Llene el formulario de solicitud de aula en educatic.unam.mx > sección Aula virtual > Profesor: solicite su aula.

¿Dudas o problemas?
Diríjase a nuestra mesa de ayuda: